30 yrs, ', Hindu, Baniya

MBBS

Lives in Phagwara

31 yrs, ', Sikh, Scheduled Caste

BDS

Lives in Phagwara

30 yrs, ', Hindu, Agarwal

MBBS

Lives in Phagwara

32 yrs, ', Sikh, Jat

MBBS

Lives in Phagwara

39 yrs, ', Christian, Church of North India(CNI)

MBBS

Lives in Phagwara

32 yrs, ', ,

.

Lives in Phagwara

46 yrs, ', Hindu, Punjabi

MBBS

Lives in Phagwara