43 yrs, ', Hindu, Kshatriya

BDS

Lives in Shripalpur (U P)/ Chhapra(Bihar)/Bokaro Jharkhand