36 yrs, ', Hindu, Brahmin

B.Pharma.

Lives in Jaipur