34 yrs, ', Sikh, Khatri

BDS

Lives in Yamuna nagar

30 yrs, ', ,

MBBS

Lives in YAMUNA NAGAR

34 yrs, ', Hindu, Agarwal

BAMS/BUMS

Lives in Yamuna nagar

40 yrs, ', Hindu, Schedule caste

MBBS

Lives in Yamuna Nagar

44 yrs, ', Hindu, Agarwal

MBBS

Lives in YAMUNA NAGAR

32 yrs, ', Hindu, Agarwal

BDS

Lives in Yamuna nagar