28 yrs, ', Sikh, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Paonta sahib

32 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta Sahib

34 yrs, ', Hindu, Agarwal

BVSc

Lives in Paonta Sahib

35 yrs, ', Sikh, Khatri

MBBS

Lives in Paonta sahib